thủ dầu một có bao nhiêu phường

Thành phố Thủ Dầu Một là môt Thành phố trực nằm trong Tỉnh Bình Dương. Thành phố Thủ Dầu Một với 14 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 14 Phường. Gồm với Phường Hiệp Thành, Phường Phú Lợi, Phường Phú Cường, Phường Phú Hòa, Phường Phú Thọ, Phường Chánh Nghĩa .....


Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Hiệp Thành
2 Phường Phường Phú Lợi
3 Phường Phường Phú Cường
4 Phường Phường Phú Hòa
5 Phường Phường Phú Thọ
6 Phường Phường Chánh Nghĩa
7 Phường Phường Định Hoà
8 Phường Phường Hoà Phú
9 Phường Phường Phú Mỹ
10 Phường Phường Phú Tân
11 Phường Phường Tân An
12 Phường Phường Hiệp An
13 Phường Phường Tương Bình Hiệp
14 Phường Phường Chánh Mỹ

Tìm Câu Lạc Sở Khác Tại Đây