Để Xà Phòng Hóa 10Kg Chất Béo Có Chỉ Số Axit Bằng 7

Trước hết xin nhắc lại chỉ số axit là số miligam KOH để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 1 g chất béo.

Bạn đang xem: Để Xà Phòng Hóa 10Kg Chất Béo Có Chỉ Số Axit Bằng 7

Vậy khối lượng của KOH để trung hòa hết lượng axit béo tự do có trong 10 kg chất béo trên là:

mKOH = 7.10-3.10.1000 = 70(g) nKOH = l,25(mol)

Số mol của NaOH để trung hòa lượng axit tự do có trong 10 kg chất béo là:

nNaOH = nKOH = 1/25 (mol)

Ta lại có: nNaOH dư = nHCl = 0,5(mol); nNaOH ban đầu = 35,5(mol)


Giả sử một chất béo có công thức (C17H35COO)(C17H31COO)(C17H33COO)C3H5. Muốn điều chế 20 kg xà phòng từ chất béo này thì cần bao nhiêu kg chất béo này để tác dụng với dung dịch xút. Coi các phản ứng xảy ta hoàn toàn.


Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. Khi thủy phân hoàn toàn 2,145 kg chất béo cần dùng 0,3 kg NaOH, thu được 0,092 kg glixerol và m (kg) hỗn hợp muối natri. Giá trị của m là


Một chất béo có chứa 30% triolein, 15% tripamitin và 55% tristearin về khối lượng. Cho m gam chất béo trên phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH, đem đun nóng thu được 1 tấn xà phòng nguyên chất. Giá trị của m là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H = 90%) thì thu được khối lượng glixerol là:


Xà phòng hóa 100 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a gam dung dịch NaOH 25%, kết thúc phản ứng thu được 9,43 gam glixerol và b gam muối Natri. Giá trị của a và b lần lượt là:


Xà phòng hóa hoàn toàn 1 kg chất béo có chỉ số axit bằng 2,8 người ta cần dùng 350 ml KOH 1M. Khối lượng glixerol thu được là

Xem thêm: lời bài thơ bé làm bao nhiêu nghề


Chất béo X có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hóa 10 kg X, người ta đun nóng nó với hỗn hợp dung dịch chứa 1,420 kg NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn để trung hòa hỗn hợp cần dùng 500 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng xà phòng (kg) thu được là:


Cho 80 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 83,02 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:


Chất béo trung tính X có chỉ số xà phòng hóa là 198,24. Từ 400 kg X thu được m kg xà phòng Natri nguyên chất (hiệu suất của phản ứng là 100%). Giá trị của m là:


Thủy phân một loại chất béo thu được axit panmitic, axit linoleic và axit oleic. Chỉ số iot (số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 gam chất béo) của loại chất béo trên là


Chỉ số iot đặc trưng cho số nối đôi trong các hợp chất không no (ví dụ chất béo...), là số gam iot cộng hợp vào 100 gam hợp chất hữu cơ. Chỉ số iot của triolein là:


Xà phòng hoá 10kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 bằng dung dịch chứa 1,4kg NaOH. Khối lượng xà phòng thu được là:


Để xà phòng hoá 10 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, người ta đun chất béo với dd chứa 1,42 kg NaOH. Sau khi phản ứng hoàn toàn, muốn trung hoà NaOH dư cần 500 ml dd HCl 1M. Khối lượng xà phòng nguyên chất đã tạo ra là


*

Xem thêm: đậu nành sấy bao nhiêu calo

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam