Cho Chất Xúc Tác Mno2 Vào 100Ml Dung Dịch H2O2, Sau 60 Giây Thu Được 3,36 Ml Khí O2 Ở Đktc

Câu hỏi :

Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 3,36 ml khí O2 (đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là


*