15 phút bằng bao nhiêu giờ

15 phút bằng bao nhiêu giờ?

Một giờ bao hàm 60 phút, bởi vậy nhằm quy đổi 15 phút thanh lịch giờ, tao phân chia 15 mang lại 60, thành phẩm là 0.25 giờ. Tương tự động, nếu như mình muốn thay đổi kể từ giờ thanh lịch phút, các bạn sẽ nhân giờ với 60 nhằm tính số phút ứng.

Bạn đang xem: 15 phút bằng bao nhiêu giờ

Có một cách tiếp theo nhằm thay đổi 15 phút thanh lịch giờ, này đó là dùng tỷ trọng ứng thân thiết số phút và số giờ. Vì một giờ bao hàm 60 phút, bởi vậy, tỷ trọng thân thiết giờ và phút là 1 trong những giờ / 60 phút = 0,01666667 giờ / phút.

Để thay đổi 15 phút thanh lịch giờ, tao nhân 15 phút với tỷ trọng giờ / phút này, tao tiếp tục có:

15 phút x 0,01666667 giờ / phút = 0,25 giờ

Vì vậy, 15 phút tương tự với 0,25 giờ.

15 phút bởi vì bao nhiêu phần giờ?

Để quy đổi 15 phút thanh lịch phần giờ, tao nên biết rằng một giờ tương tự với một trong những phần giờ (hay 1/1 phần giờ) hoặc 60 phút tương tự với một trong những phần giờ (hay 1/60 phần giờ).

Vì vậy, nhằm quy đổi 15 phút thanh lịch phần giờ, tao phân chia 15 mang lại 60, thành phẩm được xem là 0.25 phần giờ hoặc 1/4 phần giờ.

Do bại, 15 phút tương tự với 0.25 phần giờ hoặc 1/4 phần giờ.

Có thể dùng quy tắc tính tỷ trọng nhằm quy đổi 15 phút thanh lịch phần giờ. Vì một giờ tương tự với một trong những phần giờ hoặc 60 phút tương tự với một trong những phần giờ, bởi vậy, tỷ trọng thân thiết phút và phần giờ là 60 phút / một trong những phần giờ = 60:1.

Để thay đổi 15 phút thanh lịch phần giờ, tao cần thiết nhân 15 với tỷ trọng phút/phần giờ này, tao tiếp tục có:

15 phút x (1 phần giờ / 60 phút) = 0.25 phần giờ

Vậy, 15 phút tương tự với 0.25 phần giờ.

1:15 phút bằng bao nhiêu giờ?

1:15 phút rất có thể hiểu là 1 trong những giờ mươi lăm phút hoặc một trong những phần giờ cùng theo với 15 phút.

Nếu hiểu là 1 trong những giờ mươi lăm phút, thì tao rất có thể quy đổi thẳng thanh lịch giờ bằng phương pháp thêm vào đó 0.15 giờ nhập 1 giờ. Do bại, 1:15 phút tương tự với một.15 giờ.

Nếu hiểu là một trong những phần giờ cùng theo với 15 phút, tao cần thiết quy đổi 15 phút thanh lịch giờ bằng phương pháp phân chia 15 phút mang lại 60 phút, thành phẩm là 0.25 giờ. Sau bại, tao nằm trong 0.25 giờ nhập một trong những phần giờ, tao tiếp tục có:

1 phần giờ + 0.25 giờ = 1.25 giờ

Vậy, 1:15 phút tương tự với một.15 giờ hoặc một trong những phần giờ 15 phút tương tự với một.25 giờ.

Một cách tiếp theo nhằm quy đổi 1:15 phút thanh lịch giờ là dùng quy tắc tính tỷ trọng. Vì một giờ tương tự với 60 phút, bởi vậy tỷ trọng thân thiết giờ và phút là 1 trong những giờ / 60 phút = 0.01666667 giờ / phút.

Để quy đổi 1:15 phút thanh lịch giờ, tao rất có thể nhân tỷ trọng giờ / phút này với số phút ứng, tiếp sau đó cùng theo với số giờ:

1 giờ x 1 + 15 phút x 0.01666667 giờ / phút = 1.25 giờ

Vậy, 1:15 phút tương tự với một.25 giờ.

8:15 phút bằng bao nhiêu giờ?

8:15 phút rất có thể hiểu là tám giờ mươi lăm phút hoặc 8 phần giờ cùng theo với 15 phút.

Nếu hiểu là tám giờ mươi lăm phút, thì tao rất có thể quy đổi thẳng thanh lịch giờ bằng phương pháp thêm vào đó 0.15 giờ nhập 8 giờ. Do bại, 8:15 phút tương tự với 8.15 giờ.

Nếu hiểu là 8 phần giờ cùng theo với 15 phút, tao cần thiết quy đổi 15 phút thanh lịch giờ bằng phương pháp phân chia 15 phút mang lại 60 phút, thành phẩm là 0.25 giờ. Sau bại, tao nằm trong 0.25 giờ nhập 8 phần giờ, tao tiếp tục có:

8 phần giờ + 0.25 giờ = 8.25 giờ

Vậy, 8:15 phút tương tự với 8.15 giờ hoặc 8 phần giờ 15 phút tương tự với 8.25 giờ.

Một cách tiếp theo nhằm quy đổi 8:15 phút thanh lịch giờ là dùng quy tắc tính tỷ trọng. Vì một giờ tương tự với 60 phút, bởi vậy tỷ trọng thân thiết giờ và phút là 1 trong những giờ / 60 phút = 0.01666667 giờ / phút.

Để quy đổi 8:15 phút thanh lịch giờ, tao rất có thể nhân tỷ trọng giờ / phút này với số phút ứng, tiếp sau đó cùng theo với số giờ:

8 giờ x 1 + 15 phút x 0.01666667 giờ / phút = 8.25 giờ

Vậy, 8:15 phút tương tự với 8.25 giờ.

84 phút bởi vì từng nào giờ?

Để quy đổi 84 phút thanh lịch giờ, tao rất có thể phân chia 84 phút mang lại 60 phút/giờ nhằm thay đổi thanh lịch giờ và phút tương ứng:

84 phút / 60 phút/giờ = 1.4 giờ

Vậy, 84 phút tương tự với một.4 giờ.

Có thể dùng quy tắc tính tỷ trọng nhằm quy đổi 84 phút thanh lịch giờ. Vì một giờ tương tự với 60 phút, bởi vậy tỷ trọng thân thiết phút và giờ là 60 phút / 1 giờ = 60:1.

Để thay đổi 84 phút thanh lịch giờ, tao cần thiết nhân 84 với tỷ trọng phút/giờ này, tao tiếp tục có:

84 phút x (1 giờ / 60 phút) = 1.4 giờ

Vậy, 84 phút tương tự với một.4 giờ.

30 phút bởi vì từng nào giờ?

Để quy đổi nửa tiếng thanh lịch giờ, tao rất có thể phân chia nửa tiếng mang lại 60 phút/giờ nhằm thay đổi thanh lịch giờ và phút tương ứng:

30 phút / 60 phút/giờ = 0.5 giờ

Vậy, nửa tiếng tương tự với 0.5 giờ.

Có thể dùng quy tắc tính tỷ trọng nhằm quy đổi nửa tiếng thanh lịch giờ. Vì một giờ tương tự với 60 phút, bởi vậy tỷ trọng thân thiết phút và giờ là 60 phút / 1 giờ = 60:1.

Xem thêm: sinh năm 1977 năm nay bao nhiêu tuổi

Để thay đổi nửa tiếng thanh lịch giờ, tao cần thiết nhân 30 với tỷ trọng phút/giờ này, tao tiếp tục có:

30 phút x (1 giờ / 60 phút) = 0.5 giờ

Vậy, nửa tiếng tương tự với 0.5 giờ.

Công thức thay đổi phút thanh lịch giờ

Để thay đổi số phút trở thành giờ, tao dùng công thức sau:

Giờ = số phút / 60

Ví dụ:

– Để thay đổi 120 phút trở thành giờ, tao tiếp tục dùng công thức Giờ = 120 / 60 = 2 tiếng.

– Để thay đổi 90 phút trở thành giờ, tao tiếp tục dùng công thức Giờ = 90 / 60 = 1.5 giờ.

Vậy, nhằm thay đổi số phút thanh lịch giờ, tao phân chia số phút bại mang lại 60, thành phẩm là số giờ ứng.

Công thức không giống nhằm thay đổi số phút trở thành giờ là dùng quy tắc phân chia Euclide và quy tắc phân chia dư. Theo đó:

– Số giờ = số phút ÷ 60 (phép phân chia Euclide)

– Số phút sót lại = số phút mod 60 (phép phân chia dư)

Ví dụ:

– Để thay đổi 120 phút trở thành giờ, tao dùng quy tắc phân chia Euclide: 120 ÷ 60 = 2 tiếng.

– Sau bại, tao dùng quy tắc phân chia dư: 120 mod 60 = 0 phút.

Vậy, 120 phút tương tự với 2 tiếng 0 phút.

– Để thay đổi 90 phút trở thành giờ, tao dùng quy tắc phân chia Euclide: 90 ÷ 60 = 1 giờ.

– Sau bại, tao dùng quy tắc phân chia dư: 90 mod 60 = nửa tiếng.

Vậy, 90 phút tương tự với một giờ nửa tiếng.

Một số bài bác luyện về kiểu cách thay đổi phút thanh lịch giờ

Bài luyện 1: Chuyển thay đổi 120 phút thanh lịch giờ.

Giải: 120 phút / 60 phút/giờ = 2 tiếng.

Vậy, 120 phút tương tự với 2 tiếng.

Bài luyện 2: Chuyển thay đổi 45 phút thanh lịch giờ.

Giải: 45 phút / 60 phút/giờ = 0,75 giờ.

Vậy, 45 phút tương tự với 0,75 giờ.

Bài luyện 3: Chuyển thay đổi 90 phút thanh lịch giờ và phút.

Giải: 90 phút / 60 phút/giờ = 1,5 giờ. Vậy, 90 phút tương tự với một giờ nửa tiếng.

Bài luyện 4: Chuyển thay đổi 75 phút thanh lịch giờ và phút.

Giải: 75 phút / 60 phút/giờ = 1,25 giờ. Vậy, 75 phút tương tự với một giờ 15 phút.

Bài luyện 5: Chuyển thay đổi 180 phút thanh lịch giờ và phút.

Giải: 180 phút / 60 phút/giờ = 3h. Vậy, 180 phút tương tự với 3h 0 phút.

Bài luyện 6: Chuyển thay đổi 150 phút thanh lịch giờ và phút.

Giải: 150 phút / 60 phút/giờ = 2 tiếng nửa tiếng.

Vậy, 150 phút tương tự với 2 tiếng nửa tiếng.

Bài luyện 7: Chuyển thay đổi đôi mươi phút thanh lịch giờ và phút.

Giải: đôi mươi phút / 60 phút/giờ = 0,33 giờ. 0,33 giờ x 60 phút/giờ = 19,8 phút (làm tròn trặn lên trở thành đôi mươi phút).

Vậy, đôi mươi phút tương tự với 0 giờ đôi mươi phút.

Bài luyện 8: Chuyển thay đổi 225 phút thanh lịch giờ và phút.

Giải: 225 phút / 60 phút/giờ = 3h 45 phút.

Vậy, 225 phút tương tự với 3h 45 phút.

Bài luyện 9: Chuyển thay đổi 480 phút thanh lịch giờ và phút.

Giải: 480 phút / 60 phút/giờ = 8 giờ 0 phút.

Vậy, 480 phút tương tự với 8 giờ 0 phút.

Bài luyện 10: Chuyển thay đổi 55 phút thanh lịch giờ và phút.

Giải: 55 phút / 60 phút/giờ = 0,92 giờ. 0,92 giờ x 60 phút/giờ = 55,2 phút (làm tròn trặn xuống trở thành 55 phút).

Vậy, 55 phút tương tự với 0 giờ 55 phút.

Trên đấy là một số trong những vấn đề tương quan cho tới 15 phút bằng bao nhiêu giờ? tại thường xuyên mục Toán học tập, Quý người hâm mộ rất có thể tìm hiểu thêm những nội dung bài viết không giống tương quan bên trên website: nguyenkhuyendn.com

Xem thêm: thuốc xịt mũi aladka giá bao nhiêu