1 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông

1.1. Đề-xi-mét vuông 

 • Để đo diện tích S người tớ còn người sử dụng đơn vị chức năng : đề-xi-mét vuông.
 • Đề-xi-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 1dm.
 • Đề-xi-mét vuông ghi chép tắt là dm2.

Bạn đang xem: 1 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông

Ta thấy hình vuông vắn 1dm2 gồm 100 hình vuông vắn 1cm2

1dm2 = 100cm2

1.2. Mét vuông 

Để đo diện tích S người tớ còn người sử dụng đơn vị chức năng : mét vuông.

Mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 1m.

Mét vuông ghi chép tắt là m2

Ta thấy hình vuông 1m2 gồm 100 hình vuông 1m2

1m2 = 100dm2

1.3. Giải bài xích tập luyện Sách giáo khoa trang 63, 64

Bài 1: Đọc :   32dm2 ;          911dm;         1952dm2;         492 000dm2

Hướng dẫn giải:

 • Để phát âm số đo diện tích S tớ phát âm số trước tiếp sau đó phát âm thương hiệu của kí hiệu đơn vị chức năng đo diện tích S cơ.

32dm2 đọc là: Ba mươi nhì đề-xi-mét vuông ;

911dm2 đọc là: Chín trăm mươi một đề-xi-mét vuông ;

1952dm2 đọc là: Một ngàn chín trăm năm mươi nhì đề-xi-mét vuông;

492 000dm2 đọc là: Bốn trăm chín mươi nhì ngàn đề-xi-mét vuông.

Bài 2: Viết theo gót mẫu

Đọc

Viết

 Một trăm linh nhì đề-xi-mét vuông                        

102dm2

 Tám trăm chục nhì đề-xi-mét vuông                      

Một ngàn chín trăm sáu mươi chín đề-xi-mét vuông  

Hai ngàn tám trăm chục nhì đề-xi-mét vuông   

Hướng dẫn giải:

 • Để ghi chép số đo diện tích S tớ ghi chép số trước tiếp sau đó ghi kí hiệu đơn vị chức năng đo diện tích S cơ.

Đọc

Viết

Một trăm linh nhì đề-xi-mét vuông

102dm2

Tám trăm chục nhì đề-xi-mét vuông

812dm2

Một ngàn chín trăm sáu mươi chín đề-xi-mét vuông

1969dm2

Hai ngàn tám trăm chục nhì đề-xi-mét vuông

2812dm2

Bài 3: Viết số phù hợp vô điểm chấm

1dm= … cm                48 dm= … cm2             1997dm2 = … cm2

100cm2 = … dm           2000cm2 = … dm2           9900cm2 = … dm2

Hướng dẫn giải:

 • Dựa vô cơ hội đem đổi: 1dm2  = 100cm2

1dm2 = 100cm         48dm= 4800cm2           1997dm2 = 199700cm2

100cm2 = 1dm        2000cm2 = 20dm           9900cm2 = 99dm2

Bài 4: Điền dấu >, <, = vô điểm chấm

210cm2 ... 2dm210cm                      1954cm... 19dm250cm2

6dm23cm2...603cm                     2001cm2...20dm210cm2

Hướng dẫn giải:

 • Đổi 2 vế về và một đơn vị chức năng đo rồi đối chiếu sản phẩm.

+) Ta có: 1dm= 100cm2 nên 2dm2= 200cm2.

    Do đó: 2dm210cm= 2dm2+10cm2 = 200cm2+10cm2 = 210cm2.

    Vậy: 210cm= 2dm210cm2.

+) Ta có: 1dm= 100cm2 nên 19dm= 1900cm2.

    Do đó: 19dm250cm= 19dm2+50cm2 =1900m2+50cm= 1950cm2.

    Mà: 1954cm> 1950cm2

    Vậy: 1954cm2 > 19dm250cm2.

+) Ta có: 1dm2 = 100cm2 nên 6dm= 600cm2.

    Do đó: 6dm23cm= 6dm2+3cm2 = 600m2+3cm= 603cm2.

    Vậy: 6dm23cm= 603cm2.

+) Ta có: 1dm2 = 100cm2 nên 20dm= 2000cm2.

    Do đó: 20dm210cm= 20dm2+10cm2 = 2000m2+10cm2 = 2010cm.

    Mà: 2001cm< 2010cm2

    Vậy: 2001cm< 20dm210cm2.

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Hình vuông và hình chữ nhật đem diện tích S cân nhau.

b) Diện tích hình vuông vắn và diện tích S hình chữ nhật ko cân nhau.

c) Hình vuông đem diện tích S to hơn diện tích S hình chữ nhật.

d) Hình chữ nhật đem diện tích S bé thêm hơn diện tích S hình vuông vắn.

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng những công thức :

       Diện tích hình chữ nhật = chiều lâu năm x chiều rộng; 

Xem thêm: rog phone 5 giá bao nhiêu tiền

       Diện tích hình vuông vắn = cạnh x cạnh

Diện tích hình chữ nhật là :

     20×5 = 100(cm2)

     100cm2 = 1dm2

Diện tích hình vuông vắn là :

      1×1 = 1(dm2)

Vậy diện tích S hình vuông vắn vì chưng diện tích S hình chữ nhật.

Vậy tớ đem sản phẩm như sau:

a)  Đ                b)  S                  c)  S                  d)  S.

1.4. Giải bài xích tập luyện Sách giáo khoa trang 65

Bài 1: Viết theo gót mẫu

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai ngàn ko trăm linh năm mét vuông

 
 

1980m2

 

8600dm2

Hai mươi tám ngàn chín trăm chục một xăng-ti-mét vuông

 

Hướng dẫn giải:

 • Để phát âm (hoặc viết) những số đo diện tích S tớ phát âm (hoặc viết) những số trước sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị chức năng đo diện tích S.

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai ngàn ko trăm linh năm mét vuông

2005m2

Một ngàn chín trăm tám mươi mét vuông

1980m2

Tám ngàn sáu trăm đề-xi-mét vuông

8600dm2

Hai mươi tám ngàn chín trăm chục một xăng-ti-mét vuông

28911cm2

Bài 2: Viết số phù hợp vô điểm chấm

1m2 = … dm2                              400dm2 = … m2

100dm2 = … m                          2110m2 = … dm2

1m2 = … cm2                              15m2 = … cm2

10 000cm2 = … m2                      10dm2 = … cm2

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng cơ hội quy đổi 1m2 = 100dm2 ;     1dm2 = 100cm2.

1m2 = 100dm2                           400dm= 4m2

100dm2 = 1m2                          2110m2 = 211000dm2

1m2 = 10000cm2                       15m2 = 150 000cm2

10000cm2 = 1m                      10dm22cm2 = 1002cm2

Bài 3: Để lát nền 1 căn chống, người tớ đang được dùng không còn 200 viên gạch ốp hình vuông vắn đem cạnh 30cm. Hỏi căn chống cơ đem diện tích S từng nào mét vuông, biết diện tích S phần mạch xi măng ko xứng đáng kể?

Hướng dẫn giải:

 • Tính diện tích S 1 viên gạch ốp hình vuông vắn tớ lấy cạnh nhân với cạnh.
 • Tính diện tích S căn chống tớ lấy diện tích S 1 viên gạch ốp nhân với số viên gạch ốp dùng để làm lát nền căn chống cơ.
 • Đổi số đo diện tích S một vừa hai phải tìm kiếm ra sang trọng đơn vị chức năng đo là mét vuông.

Bài giải

Diện tích của một viên gạch ốp lát nền là :

                 30×30 = 900(cm2)

Diện tích căn chống là : 

                 900×200 = 180000(cm2)

                  180000cm2 = 18m2

                        Đáp số: 18m2.

Bài 4: Tính diện tích S của miếng bìa đem những độ cao thấp theo như hình vẽ bên dưới đây

Hướng dẫn giải:

 • Chia miếng bìa đang được cho tới trở nên những miếng bìa nhỏ hình dáng chữ nhật rồi tính diện tích S những hình cơ.
 • Diện tích miếng bìa vì chưng tổng diện tích S những miếng bìa nhỏ.

Có thể hạn chế hoặc phân tách hình đang được cho tới trở nên những hình chữ nhật như sau :

Hình chữ nhật H1 có chiều rộng lớn vì chưng chiều rộng lớn của hình chữ nhật H2 và bằng 3cm.

Diện tích hình chữ nhật Hlà :

               4×3 = 12(cm2)

Diện tích hình chữ nhật H2 là :

               6×3 = 18(cm2)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật H3 là :

                5–3 = 2(cm)

Diện tích của hình chữ nhật H3 là:

                15×2 = 30(cm2)

Xem thêm: thuốc nhỏ mắt eyelight giá bao nhiêu

Diện tích miếng bìa là:

                12+18+30 = 60(cm2)

                                    Đáp số: 60cm2.